ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 86 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 97 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 85 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 130 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 143 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 149 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1319 
 
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 318  ตอบ 5  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 0  
   
 
      


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 28 


โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2 [ 19 ส.ค. 2557 ] อ่าน 27 


โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ [ 19 ส.ค. 2557 ] อ่าน 39 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 278  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
ทต.บางระกำ สภากาแฟ เทศบาลตำบลบางระกำ 17 กันยายน 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หนองแขม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.มะต้อง โครงการขยายเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มะต้อง การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านมุง ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านมุง [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลาดยางหมู่ที่ 5 บ้านวัดแตน [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หินลาด ประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.สนามคลี โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.สนามคลี ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.สนามคลี การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.พันชาลี โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลย [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.พันชาลี โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดละออ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.พันเสา รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ด้วยประมูลราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.สมอแข โครงการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.วงฆ้อง แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๕ โครงการ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 50 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 157 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว. 9 ก.ย. 57 [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 ด่วนที่สุด ท่ี่ พล 0023.3/ว 5009 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคระรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 325 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 130 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ พล 0023.3/ว 4989 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557)ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ 4986 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 152 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) ที่ พล 0023.3/ว4969 ด่วนที่สุด ลว. 9 ก.ย. 57 [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 461 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 287 
การส่งเงินเหลือจ่ายคืนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 320 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 172 
แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-lass) ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 319 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 141 
แจ้ง อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 318 ลว. 5 ก.ย. 57 [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 335 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. ที่ พล 0023.3/ว 4867 ลว. 4 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4870 ลว. 4 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 314 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 211 
แจ้ง อปท. ดำเนินการส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี 2557 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/315 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ด้วยระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ว 311 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 133 
การอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารหนี้ และภัยทางการเงิน ที่ พล 0023.5/ว 313 ลว.3 ก.ย.57 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) ลว. 3 ก.ย. 57 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
แจ้งการสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 25 ลว. 3 ก.ย. 57 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 4784 ลว. 2 ก.ย. 57 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0062882 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com