ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 91 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 138 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 213 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1773 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 112  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 132  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 453  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 62 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านจราจร [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 56 


โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ฯลฯ [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 58 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุม ก.อบต. (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 308  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก ปรับ 5 ขึ้น 6 (สาย 3) (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 34490  ตอบ 95
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 8459  ตอบ 66
 
ทต.บางระกำ เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 28 กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ ถนนคนเดิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 [ 28 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หอกลอง ประมวลภาพงานกีฬา [ 28 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดราษฎร์ธรรมาภรณ์ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.สมอแข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.วัดจันทร์ รับโล่ปะกาศเกียรติคุณ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอนาฬิกา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ต.พรหมพิราม (หม [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ท่าทอง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา โครงกา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคตาจ้างก่อสร้างหอนาฬิกา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.งิ้วงาม สอบราคาจ้าง โครงการขยายและเสริมถนนดินลูกรังจากศาลาพักร้อนทิศเหนือ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.งิ้วงาม สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้ารายทาง) จำนวน 2 โครงการ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.งิ้วงาม สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบ้านนายหลง พรมแพร - เ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.งิ้วงาม สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นบริเวณบ้านนางผล รอดพงษา [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.หินลาด ประชุมนายกฯและคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวัดโบสถ์ ครั้งที่ 2/2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 22 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสสุนัขและแมว วันที่ 12 มี.ค.58 ลพ 023.3/ว1300 ลว 26 ก.พ.58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 34 
ตัวอย่างสรุปงบประมาณ อปท.จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2558 (ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 86 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 90 ลว. 24 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 74 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1209 ลว. 23 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 143 
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ระหว่าง 22 ก.พ. -8 ส.ค. 58 รวม 2 รุ่น ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 85 ลว. 18 ก.พ. 58 [ 19 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 115 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1122 ลว. 18 ก.พ. 58 [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 194 
โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1098 ลว. 17 ก.พ. 58 [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 124 
ขอส่งประกาศประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่่ พล 53502/ว 40 ลว 20 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 12 
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ที่ พล 0023.3/ว 1303 ลว. 27 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 8 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ที่ พล 0023.3/ว 1257 ลว. 25 ก.พ. 58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 36 
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ พล 0023.3/ว 1258 ลว. 25 ก.พ. 58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 44 
โครงการการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง จ.พิษณุโลก ที พล 0023.2/ว94 ลว 25 ก.พ.58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 117 
ขอเชิญประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว76 ลว. 24 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 288 
จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 89 ลว. 23 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 84 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่ พล 0023.1/ว88 ลว 23 ก.พ.58 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 56 
การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0023.3/ว 1182 ลว 23 ก.พ.58 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 40 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่ พล0023.3/ว 1183 ลว 23 ก.พ 58 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 27 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งวดที่ 2 ฯ ที่ พล 0023.5/ว87 ลว. 19 ก.พ. 58 [ 20 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 166 
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 53802/ว 014 ลว. 16 ก.พ. 58 [ 19 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 46 
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558" ที่ พล 0023.1/ว 83 ลว. 17 ก.พ. 58 [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 179 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0120025 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com