ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกตลอดสาย (สายบ้านนายบุญยอง กมล [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายเลียบคลองท่าข้าม) หมู่ที่ 5 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน (สายเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางถึงหนองแปลง) หม [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายแยกบ้านอาจารย์ศิลปชัย-ซำเตย) หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุก (สายเนินมะปรางถึงบ้านหนองขอน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนน คสล. (สายหลักดงงู) หมู่ที่ 7 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
การเตรียมพร้อม ป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนนคสล.ม.7 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 90 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 150 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 124 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 186  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 509  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพผู้บริหารสมาชิก อบต. [ 20 พ.ค. 2558 ] อ่าน 70 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 พ.ค. 2558 ] อ่าน 53 


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาล [ 5 เม.ย. 2558 ] อ่าน 70 
 
   
 
อบต.วัดพริก รายละเ * * * ยดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2 ส.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก การย้ายสายงาน (30 ก.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บางระกำ BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
ทต.บางระกำ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหัวถ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้งสายจาก BOX ถึงทางเข้าบ้านนายจรู [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายจาก อบต.โคกสลุด ถึงสนามกีฬาประจำต [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากถนนชลประทานถึงนาน [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายจากสี่แยกบ้านนายมานพ จันทร์เนียม [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง จากนานายเชียร ใจรัก ถึงนานายสว [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป(พร้อมฝา) สาย [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.สนามคลี โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสนามคลี [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.วัดพริก โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ป้องกันสถาบัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรส [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.มะต้อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชนตำบลมะต้องและกองทุนสวัสดิการชุม [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านดง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศกำดนดรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายเอกสารการสอบราคา เลขที่ 1/2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บึงระมาณ แบบสรุปราคากลาง (ปร.5) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ทต.บึงระมาณ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.ท่าทอง งานส่งเสริมอนุ่รักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.บึงระมาณ แบบสรุปราคากลาง (ปร. 4) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ทต.บึงระมาณ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.บึงระมาณ แบบสรุปราคากลาง (ปร. 5) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงระม [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.บึงระมาณ แบบสรุปราคากลาง (ปร. 4) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงระ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ปากโทก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงร [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3.ว338 ลว 29 ก.ค. 58 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4701 ลว 29 ก.ค.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน มิ.ย.58 ที่ พล 0023.5/ว327 ลว 28 ก.ค.58 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 99 
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4687 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว 4686 ลว 28 ก.ค.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว4678 ลว 27 ก.ค.58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 103 
ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว4677 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ที่ พล 0023.3/ว 4676 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3 /ว 4665 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทรายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/012 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่รักษาการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 333 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4596 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 155 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.1/ว 332 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4594 ลว 24 ก.ค. 58 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 317 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ที่ พล 0023.3/ว 4577 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4576 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุกาณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่ พล0023.5/ว4571 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว4570 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 176 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 4562 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 69 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4563 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0147893 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com