ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 98 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 101 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 108 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 137 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 155 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 161 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1349 
 
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 332  ตอบ 5  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0  
   
 
      


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 30 


โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 21 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 40 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้ายกลับบ้านมีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หาหนังสือ พล 0023.6/ว884 หาไม่เจอเลย ช่วยหาหน่อยนะค่ะ (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก จพง พัสดุ ที่ไหนว่างบ้างคะ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 322  ตอบ 14
 
อบต.ไผ่ขอดอน ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก่อสร้างอาคารร้านค้า [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ไผ่ขอดอน ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ, วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก, ขยายถนนคอนกรีตเสริมเห [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้ดองกันฝ่ายพลเรือน [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านกลาง สถานสงเคราะห์อำเภอวังทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านกลาง [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ใ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่านางงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ห้วยเฮี้ย - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยเฮี้ย - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยเฮี้ย - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บึงพระ แก้ไขสรุปผลการดำเนินงาน สปสช. งบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บึงพระ ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างของ อบต. บึงพระ ประจำปี 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่านางงาม ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.วังวน อบต.วังวน ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กองช่าง) [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแิอ่น ในวันพุธที่ 5 พฤ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.โคกสลุด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปะจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.บ้านกลาง ภาพกิจกรรมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลององค์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.นครป่าหมาก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 36 
อบต.วัดพริก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2257 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วังวน อบต.วังวนขอประชาสัมพันธ์ข่าว ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ ที่ พล 0023.2/ว356 ลว 1 ต.ค.57 [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. SBMLD [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตราการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว5332 ลว 30 ก.ย.57 [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. พล 0023.3/ว5373 ลว1 ต.ค.2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท. ลพ 0023.3/ว5349 ลว 30 ก.ย.2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 94 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว5349 ลว 30 ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5347 ลว 30 ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 155 
เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯ ที่ พล 0023.2/ว5278 ลว 29 ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 227 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว348 ลว 26 ก.ย 57 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พล 0023.2/ว 5309 ลว 29 ก.ย. 57 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 411 
การรับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ที่ พล 0023.3/ว351 ลว 29 ก.ย.2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) พล 0023.3/ว4314 ลว 29 ก.ย.2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 471 
ขอความร่วมมือให้้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการการนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว345 ลว 26 ก.ย.57 [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 142 
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว344 ลว 26 ก.ย.57 [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
ขอให้อปท.จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว343 ลว 25 ก.ย.57 [ 25 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 110 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0067821 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com