ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 124 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 103 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 144 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 216 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1813 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 141  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 463  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเนินมะปรางปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด [ 6 มี.ค. 2558 ] อ่าน 30 


โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การการพัฒนาการเด็กและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [ 6 มี.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการอบรมเส้นทางสร้างสรรค์พลังต้านภัยยาเสพติด [ 6 มี.ค. 2558 ] อ่าน 28 
 
   
 
ทต.หัวรอ ต้องการช่างซ่อมท่อประปาครับ (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ให้รอถึงเมื่อไหร่ครับท่าน (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทต.บ้านมุง สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 1090  ตอบ 14
 
อบต.มะต้อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 - [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ท่าทอง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.บางระกำ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.หัวรอ การแข่งขันกีฬา ทุ่งหัวรอสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานกีฬาวัดบางพยอม หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการถนนเลียบคลองสระโคล่ หมู่ที่ 7 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หัวรอ โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยหน้าสถานี้รถไฟ 4 หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยประทุมทอง 3 หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเริ่มต้นที่นานายชัยฤทธิ์ ทินแก้ว ที่นานายบุญช่วย อิ่มอยู่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังมะด่าน ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรห [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเขาสมอคร้า ตาบลวงฆ้อง อาเภ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยน้อยแสง หมู่ที่ 10 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการซอย โทนแจ้ง หมู่ที่ 8 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเตาถ่าน ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางประดา ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหม [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านย่านยาว ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการซอยเทียนทอง 8 หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
เร่งรัดการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว139 ลว 27 มี.ค.58 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเข้าถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/0003 ลว 27 มี.ค.558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.และค่าก่อสร้างอาคารเรียนแและอาคารประกอบการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ที่ พล 0023.3/122 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 69 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุง ถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก พล0023.3/ว136 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1870 ลว 19 มี.ค.58 [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 155 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด อปท.รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ที่ พล 0023.4/ว138 ลว 26 มี.ค.58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1989 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 139 
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1-12 ที่ พล 0023.3/ว 1990 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมีหนีผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว131 ลว 24 มี.ค.58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
สำรวจข้อมูลขยะของ อปท. [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว1962 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ที่ พล 0023.3/1960 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิค ที่ พล 0023.3/ว1961 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
การขออุทธรณ์การขยายเลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1940 ลว 23 มี.ค.58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าของ อปท.ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว. 23 มี.ค. 58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558ฯ ที่ พล 0023./ว1874 ลว 19 มี.ค.58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามาตรการเพิ่มประสิทธิการใช้งบประมาณ ปี 2558 ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1875 ลว 19 มี.ค.5 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
ซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ พล0023.3/ว 1876 ลว 19 มี.ค.58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 102 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว1869 ลว 19 มี.ค58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 121 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0127669 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com