ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256319,49720,28323,9248,109--------71,813
2562------1,6959,89534,31830,71121,05321,944119,616
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 พ.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   302,404
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   493,833
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี