ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 7 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562------1,6959,89534,31830,71121,0532,984100,656
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 พ.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2559   302,404
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   403,060
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี