ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
ขอตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้สาธารณะ