หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 

ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^
ข่าวสาร  
 

 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562  
 

    วันที่ 24 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
    วัตถุประสงค์
        1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        2.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.เนินมะปราง ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
        3.เพื่มเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
        4.เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 09.50 น. โดย ป้องกัน สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X